Harmonogram rekrutacji do klasy 1

 Załącznik nr 2 do 

Zarządzenie nr 11 Wójta Gminy Dywity 

Z dnia 25 stycznia 2016 r. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 prowadzonych przez Gminę Dywity 

– od 7 do 31 marca – wydawanie i przyjmowanie zgłoszeń i wniosków rodziców do I klasy

– od 1 do 6 kwietnia – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

– 7 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

– od 7 do 14 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

– 14 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

– do 20 kwietnia – przyjmowanie wniosków rodziców zamieszkałych poza obwodem szkoły na wolne miejsca

– do 25 kwietnia – rozpatrywanie złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną oraz wywieszenie imiennych list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

– do 28 kwietnia – wywieszenie na tablicy informacyjnej szkoły imiennej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

– do 3 lipca – przeprowadzenie w razie potrzeby II etapu rekrutacji

– 6 lipca – wywieszenie listy przyjętych w II etapie rekrutacji

– do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc.

 

pdf

Zgłoszenie do klasy pierwszej