REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO LUB SPORTOWEGO

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dywitach Nr 3/2017/2018 z dnia 22.11.2017r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA UCZNIÓW ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DYWITACH

Podstawa prawna: Art. 90 g. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( z późniejszymi zmianami)

Zasady ogólne

§ 1

  1. Stypendia udzielane są ze środków budżetu Gminy Dywity, których wysokość ustalana

jest corocznie uchwałą budżetową przez Radę Gminy Dywity. 2. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie uczęszczający do szkół na terenie gminy Dywity 3. Przez ucznia rozumie się osoby uczęszczające do szkoły podstawowej, tj. uczniowie klas

IV- VII i klas II i III gimnazjalnych.

§ 2

Udzielanie stypendiów ma na celu motywowanie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce lub osiągnięcia sportowe.

§ 3

Stypendia przyznaje Dyrektor na wniosek Komisji Stypendialnej.

§ 4

1.Komisję Stypendialną powołuje Dyrektor. 2. Komisja spotyka się dwa razy w roku – po posiedzeniu śródrocznej rady klasyfikacyjnej i po zakończeniu roku szkolnego.

§ 5

Komisję powołuje się na okres 3 lat. Skład Komisji: – wicedyrektor szkoły – przewodniczący, – dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej – członkowie, – przedstawiciel Rady Rodziców – członek, – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego- członek.

§ 6

Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.

§ 7

  1. Komisja rozpatruje wnioski o udzielenie stypendium oraz wnioskuje do Dyrektora

o przyznanie stypendium. 2. Stypendium przyznaje Dyrektor – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w ramach przeznaczonych na ten cel środków zapewnionych przez organ prowadzący na dany rok budżetowy. 3. Wysokość środków powinna być uzależniona od liczby uczniów w danej szkole. 4. Wysokość stypendium nie może przekraczać kwoty stanowiącej 2-krotność kwoty

określonej ustawą o świadczeniach rodzinnych przewidzianych na dany rok. 5. Wysokość stypendium ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej

i Rady Pedagogicznej.

§ 8

Wnioski do Komisji Stypendialnej składają wychowawcy klas.

§ 9

  1. Wniosek, o którym mowa w § 8 powinien zawierać:
  2. a) dane personalne ucznia oraz jego miejsce zamieszkania, b) nazwę szkoły i jej adres, c) średnią ocen z poprzedniego okresu oraz ocenę zachowania poświadczone przez

wychowawcę. 2. Wnioski według ustalonego wzoru należy składać w terminie:

– za I okres – po śródrocznej Radzie Pedagogicznej klasyfikacyjnej (po podjęciu

uchwały w sprawie klasyfikacji), – za II okres – do końca sierpnia danego roku szkolnego 3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

– zaświadczenia lub kserokopie dyplomów dokumentujące osiągnięcia ucznia.

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW

§ 10

  1. Stypendium może być przyznane za wyniki w nauce dla uczniów, którzy w poprzednim okresie osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,2 z przedmiotów obowiązkowych i co najmniej dobrą ocenę zachowania; – wysokość średniej ocen ustalana jest corocznie (dwa razy w roku) przez radę pedagogiczną po dokonaniu analizy ilości uczniów spełniających podstawowe kryterium kwalifikujące do uzyskania stypendium (tj. wysokości średniej ocen), – w przypadku uczniów osiągających tę samą średnią ocen z przedmiotów nauczania (ustaloną przez radę) pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium przyznawane jest uczniowi, który dodatkowo ma osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na szczeblu co najmniej gminnym;

– w przypadku uczniów spełniających wyżej wymienione kryteria pierwszeństwo mają uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej nie uzyskali oceny dobrej z żadnego przedmiotu; – uczniom klas IV stypendium przyznaje się dopiero po klasyfikacji rocznej. II. Stypendium może być przyznane za osiągnięcia sportowe: – uczniom, którzy w poprzednim okresie uzyskali co najmniej ocenę dobrą zachowania

i średnią (4,75) z przedmiotów obowiązkowych, – udokumentowane osiągnięcia sportowe lub co najmniej na szczeblu międzyszkolnym. Jeżeli jest to uczeń, który spełnia obydwa kryteria (tzn. za osiągnięcia w nauce, i sportowe), to stypendium przysługuje mu w pierwszej kolejności. W danym roku szkolnym (okresie) uczeń może otrzymać tylko jedno stypendium- tzn. za wyniki w nauce lub sportowe.

§ 11

Lista uczniów, którym przyznano stypendium winna być przedstawiana uczniom i rodzicom.

Postanowienia końcowe:

  1. Stypendia przyznawane są na podstawie złożonych wniosków zgodnie z regulaminem. W przypadku niewykorzystania przez szkołę środków przeznaczonych przez organ w danym roku budżetowym na stypendia dla uczniów, komisja stypendialna w porozumieniu z dyrektorem, może podjąć decyzję o obniżeniu wysokości średniej ocen uczniów kwalifikowanych do stypendium za wyniki w nauce, nie niżej jednak niż do 5,0. 2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora. 3. Decyzja dyrektora o przyznaniu stypendium jest ostateczna.