Regulamin przyznawania stypendium

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Dywitach

Nr 7/2018/2019 z dnia 14.01.2019r.

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA UCZNIÓW ZA WYNIKI

W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DYWITACH

Podstawa prawna: Art. 90 g. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( z późniejszymi zmianami)

Zasady ogólne

§ 1

 1. Stypendia udzielane są ze środków budżetu Gminy Dywity, których wysokość ustalana jest corocznie uchwałą budżetową przez Radę Gminy Dywity.
 2. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie uczęszczający do szkół na terenie gminy Dywity
 3. Przez ucznia rozumie się osoby uczęszczające do szkoły podstawowej, tj. uczniowie klas IV- VIII i klas III gimnazjalnych.

§ 2

Udzielanie stypendiów ma na celu motywowanie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia
w nauce lub osiągnięcia sportowe.

§ 3

Stypendia przyznaje Dyrektor na wniosek Komisji Stypendialnej.

§ 4

1.Komisję Stypendialną powołuje Dyrektor.

2. Komisja spotyka się dwa razy w roku – po posiedzeniu śródrocznej rady klasyfikacyjnej i po zakończeniu roku szkolnego.

§ 5

Komisję powołuje się na okres 3 lat.

Skład Komisji:

 • wicedyrektor szkoły – przewodniczący,
 • dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej – członkowie,
 • przedstawiciel Rady Rodziców – członek,

–     przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego- członek.

§ 6

Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.  

§ 7

 1. Komisja rozpatruje wnioski o udzielenie stypendium oraz wnioskuje do Dyrektora
  o przyznanie stypendium.
 2. Stypendium przyznaje Dyrektor – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w ramach przeznaczonych na ten cel środków zapewnionych przez organ prowadzący na dany rok budżetowy.
 3. Wysokość środków powinna być uzależniona od liczby uczniów w danej szkole.
 4. Wysokość stypendium nie może przekraczać kwoty stanowiącej 2-krotność kwoty określonej ustawą o świadczeniach rodzinnych przewidzianych na dany rok.
 5. Wysokość stypendium ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej
  i Rady Pedagogicznej.

§ 8

Wnioski do Komisji Stypendialnej składają  wychowawcy klas.

§ 9

1.  Wniosek, o którym mowa w § 8 powinien zawierać:

 1. dane personalne ucznia oraz jego miejsce zamieszkania,
 2. nazwę szkoły i jej adres,
 3. średnią ocen z poprzedniego okresu oraz ocenę zachowania poświadczone przez wychowawcę.

2.  Wnioski według ustalonego wzoru należy składać w terminie:

 • za I okres – po śródrocznej Radzie Pedagogicznej klasyfikacyjnej (po podjęciu uchwały w sprawie klasyfikacji),
 • za II okres – do końca sierpnia danego roku szkolnego

3. Do wniosku należy dołączyć  następujące dokumenty:

 • zaświadczenia lub kserokopie dyplomów dokumentujące osiągnięcia ucznia.

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW

§ 10

 1. Stypendium może być przyznane za wyniki w nauce dla uczniów, którzy w poprzednim okresie osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,2
  z przedmiotów obowiązkowych i co najmniej dobrą ocenę zachowania;
 • wysokość średniej ocen ustalana jest corocznie (dwa razy w roku) przez radę pedagogiczną po dokonaniu analizy ilości uczniów spełniających podstawowe kryterium kwalifikujące do uzyskania stypendium (tj. wysokości średniej ocen),
 • w przypadku uczniów osiągających tę samą średnią ocen z przedmiotów nauczania (ustaloną przez radę) pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium przyznawane jest uczniowi, który dodatkowo ma osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na szczeblu co najmniej gminnym;
 • w przypadku uczniów spełniających wyżej wymienione kryteria pierwszeństwo mają uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej nie uzyskali oceny dobrej z żadnego przedmiotu;
 • uczniom klas IV stypendium przyznaje się  dopiero po klasyfikacji rocznej.

II. Stypendium może być przyznane za osiągnięcia sportowe:

 • uczniom, którzy w poprzednim okresie uzyskali co najmniej ocenę dobrą zachowania
  i średnią (4,75) z przedmiotów obowiązkowych,
 • udokumentowane osiągnięcia sportowe lub co najmniej na szczeblu międzyszkolnym.

Jeżeli jest to uczeń, który spełnia obydwa kryteria (tzn. za osiągnięcia w nauce,
i sportowe), to stypendium przysługuje mu w pierwszej kolejności.

W danym roku szkolnym (okresie) uczeń może otrzymać tylko jedno stypendium- tzn. za wyniki w nauce lub sportowe.

§ 11

Lista uczniów, którym przyznano stypendium winna być przedstawiana uczniom i rodzicom.

Postanowienia końcowe:

 1. Stypendia przyznawane są na podstawie złożonych wniosków zgodnie z regulaminem. W przypadku niewykorzystania przez szkołę środków przeznaczonych przez organ w danym roku budżetowym na stypendia dla uczniów, komisja stypendialna w porozumieniu z dyrektorem, może podjąć decyzję o obniżeniu wysokości średniej ocen uczniów kwalifikowanych do stypendium za wyniki w nauce, nie niżej jednak niż do 5,0.
 2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora.
 3. Decyzja dyrektora o przyznaniu stypendium jest ostateczna.