KWIETNO PALMA WIELKANOCNA -konkurs

REGULAMIN IV GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„KWIETNO PALMA WIELKANOCNA”

„Na trzy niedziele przed Wielkanocą chłopcy zrywali gałązki wierzby i brzozy.

Wstawiano je do wiadra, stojącego w kuchni, aby witki brzozowe wypuściły

listki i bazie wierzbowe srebrzystego koloru(…)”

Jan Chłosta Studia Warmińskie XLIII (2006)

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa im. M. Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Dywitach i Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” we współpracy z parafią w Dywitach, Gminą Dywity i Sołectwem Dywity.
 2. Termin przekazywania prac: do 12.04.2019r. do godz. 12:00  do Szkoły Podstawowej w Dywitach (tel. do organizatorów: 89-5120-126). Prace należy przekazać lub przesłać na adres Szkoła Podstawowa w Dywitach . Obowiązuje data wpływu pracy konkursowej do organizatora.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu: 14.04.2019r.(Niedziela Palmowa).
 4. Konkurs odbywa się na terenie Gminy Dywity.

§ 2

Przedmiot i cele konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej warmińskiej palmy wielkanocnej z wykorzystaniem wyłącznie tworzyw naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych.
 2. Cele konkursu:
 • popularyzowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych,
 • pogłębianie więzi z regionem warmińskim,
 • pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; materiałów i technik jej wykonania oraz form zdobienia,
 • rozwijanie kreatywności,
 • pogłębianie umiejętności plastycznych,
 • pobudzanie aktywności  twórczej.

§ 3

Uczestnicy

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej mieszkającej i/lub uczącej się na terenie gminy Dywity.

§ 4

Warunki udziału

 1. Akceptacja Regulaminu Konkursu.
 2. Wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej zgodnej z Regulaminem.
 3. Przytwierdzenie kartki  zawierającej następujące informacje:

-Nazwa szkoły, adres szkoły, imię i nazwisko autora lub klasa (praca indywidualna, zbiorowa) i imię i nazwisko opiekuna.

§ 5

Ocena prac oraz zasady przyznawania nagród

 1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję Konkursową.
 2. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem (m.in. wszelkie elementy z tworzyw sztucznych).
 3. Prace ocenione zostaną w 3 kategoriach wiekowych:

I.  przedszkola

II. I-III SP

III. IV- VI

IV. VII-VIII i gimnazjum

odrębnie indywidualne i zbiorowe.

 1. W każdej z kategorii zostaną przyznane trzy miejsca (od I do III).
 2. Przy wyborze tradycyjnej palmy wielkanocnej  Komisja zastosuje następujące kryteria oceny:
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych z zg. z tradycjami warmińskimi
 • estetyka wykonania  
 • walory artystyczne pracy
 1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe w dniu rozstrzygnięcia konkursu 14.04.2019r.
 2. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

§ 7

Ogłoszenie wyników

 1. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 14.04.2019r. po Mszy Świętej, która rozpocznie się o 11:30 w kościele świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dywitach.
 2. Laureaci są zobowiązani do odbioru nagrody osobiście lub przez opiekuna oraz dokonania potwierdzenia odbioru nagrody.
 3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie www.spdywity.edu.pl  w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w internecie.
 2. Prace przechodzą na rzecz  Szkoły Podstawowej w Dywitach i Stowarzyszenia „Nasze Dzieci” i mogą zostać wykorzystane na cele charytatywne (licytacja, aukcja, sprzedaż).
 3. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.
 4. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie
 6. Osoby odpowiedzialne ze strony Organizatora: Joanna Żach, Agnieszka Bednarczyk, Mariola Grzegorczyk.

Dodatkowe pytania proszę kierować na adres mailowy: asiazach@interia.pl

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu.

Bibliografia

 1. Hanna Szymanderska, Polskie tradycje świąteczne, Świat Książki, Warszawa 2003
 2. Studia Warmińskie XLIII (2000), Jan Chłosta, Wielki Post i Wielkanoc w zwyczajach Warmiaków.
 3. Warmiacy i Mazurzy. Życie codzienne ludności wiejskiej w I połowie XIX wieku, red. Bogumił Kuźniewski, Olsztynek 2002
 4. Jan Chłosta, Wielki Post  i Wielkanoc w zwyczajach Warmiaków, http://www.studiawarminskie.uwm.edu.pl/assets/Artykuly/sw43-261-270.pdf