Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- „Granty PPGR”

Zapraszamy do udziału w programie GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Z programu mogą skorzystać dzieci, które spełniają jednocześnie poniższe warunki:

1)      zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;

2)      są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;

3)       nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;

4)      są  uczniami szkoły podstawowej lub szkoły średniej.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie:

1)      OŚWIADCZENIA przez RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (załącznik nr 7 do regulaminu konkursu) lub OŚWIADCZENIA UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ (załącznik nr 8 do regulaminu konkursu)- oświadczenie   będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę

2)      Podpisanej klauzuli informacyjnej dla osób, których dane osobowe przetwarzane będą w Urzędzie Gminy w Dywitach.

 

Powyższe dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dywity w Bryle A na I piętrze w poniedziałki w godzinach 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30, w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową oraz z pytaniami i odpowiedziami dostępnymi na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Załączniki do pobrania:

1)      OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, wraz z klauzulą informacyjną zawierającą Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020),

2)      OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, wraz z klauzulą informacyjną zawierającą Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020).

 

Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego

Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych_pobierających_nauki)

Pismo przewodnie