Granty PPGR – informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Gminy Dywity zamieszczona została następująca informacja dot. uzupełnienia dokumentów w ramach konkursu „Granty PPGR”:

W związku z koniecznością weryfikacji złożonych przez Państwa oświadczeń w ramach prowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” informujemy, że Gmina została zobligowana do uzupełnienia dokumentacji i dokonania weryfikacji poprawności danych zamieszczonych w złożonych przez Państwa oświadczeniach pod względem potwierdzenia faktu zatrudnienia w PPGR, potwierdzenia zamieszkania na terenie gminy PPGR oraz potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej z osobą zatrudnioną w PPGR.

Mając na względzie przekazane gminie wytyczne zwracamy się z prośbą o dostarczenie niezbędnych dokumentów:

– poświadczających fakt zatrudnienia w PPGR krewnych w linii prostej tj. dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych ucznia (zaświadczeń, świadectw pracy lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych),

– potwierdzających zamieszkanie przez członka rodziny (dziadków, pradziadków / opiekunów prawnych ucznia) gminy, w której istniał PPGR, w którym był zatrudniony (np. zaświadczenie o zameldowaniu, legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o adresie zamieszkania itp.),

– potwierdzających fakt pokrewieństwa w linii prostej (odpisy aktów stanu cywilnego, kopie orzeczeń sądowych w tym zakresie).

W przypadku dostarczenia kopii dokumentów należy potwierdzić ich zgodność z oryginałem poprzez zamieszczenie na kopii klauzuli „Za zgodność z oryginałem”, czytelnego podpisu (imię i nazwisko), nazwy miejscowości potwierdzania dokumentu i daty.

W/w dokumenty prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11 – 001 Dywity, Segment C, I piętro, pok. 31 lub 32 do dnia 9 grudnia 2021r., do godz. 15:00.

 

UWAGA!

Osoby, które nie posiadają dokumentów o zatrudnieniu swoich przodków, proszone są o podanie NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 2 GRUDNIA 2021r. danych identyfikacyjnych przodków: imię i nazwisko pracownika PPGR (w przypadku kobiet również nazwisko panieńskie), imiona rodziców pracownika PPGR, data urodzenia pracownika PPGR, dokładna nazwa PPGR oraz lata pracy w PPGR, zgodnie z załącznikiem do niniejszego komunikatu.

Na tej podstawie Gmina Dywity wystąpi do KOWR z wnioskiem o potwierdzenie zatrudnienia.

Wypełnioną tabelę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Dywity (pok. 32) do dnia 2 grudnia 2021r. (czwartek) do godz. 15:00.

 

zalacznik_dane pracownika ppgr