Międzyszkolny konkurs plastyczny

Międzyszkolny konkurs plastyczny

„100–lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”

Regulamin konkursu:

Cele:

 • kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upamiętnienie 100 – letniej rocznicy odzyskania niepodległości;
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów;
 • kształtowanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

Uczestnicy:

W konkursie biorą udział uczniowie z klas I-VIII, w dwóch kategoriach wiekowych:

klasy I-III i klasy IV-VIII.

Warunki konkursu:

 • technika wykonania prac dowolna;
 • prace należy wykonać na kartce w formacie A3;
 • każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę;
 • nagrodzone zostaną po trzy prace z każdej grupy wiekowej;
 • przy ocenie prac będzie brana pod uwagę wymowa i estetyka oraz zgodność z tematem;
 • na rewersie pracy należy podać ( imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, telefon kontaktowy).

Termin składania prac:

 • Prace należy składać do p. Anny Bieniaszewskiej , w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2018 roku.
 • Ogłoszenie listy laureatów i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2018 roku. Laureaci zostaną zaproszeni do szkoły.

Uwagi końcowe:

Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. Prace te zostaną zaprezentowane na wystawie w Szkole Podstawowej nr 6 w Olsztynie.