V Gminny Bieg Niepodległości

 

 

V Gminny Bieg Niepodległości wokół Jeziora Dywickiego

CEL:

 • Uczczenie i upamiętnienie Święta Niepodległości.
 • Promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.
 • Zachęcanie do uprawiania sportu i zdrowego stylu życia.
 • Propagowanie rodzinnego spędzania wolnego czasu.

 

ORGANIZATOR:

 • Urząd Gminy Dywity

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach
 • Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Dywity
 • Dywickie Gminne Zrzeszenie LZS
 • Sołectwo Dywity
 • Stowarzyszenie Aktywne Dywity

PARTNERZY:

 • MORSY DYWITY

SPONSORZY:

 • Bujalski Sp z o.o.
 • CS-BUD Chyła Sikorski s.j.
 • Drukarnia Spręcograf

TERMIN I MIEJSCE:

11.11.2018r. (niedziela)

Biuro zawodów oraz start i meta – pomost drewniany nad jeziorem Dywickim – dojście ścieżka pomiędzy przedszkolem a ośrodkiem zdrowia w Dywitach.

Trasa biegu prowadzić będzie wokół jeziora Dywickiego, długość trasy wynosi około 2,4 km. Zapisy i odbiór numeru startowego na miejscu w Biurze Zawodów od godz. 10.30 do godz. 12.00. Trasa dla uczestników będzie otwarta od godziny 11.30 do godziny 12.30. Początek biegu godz. 11.30. O godzinie 11.11 wspólne śpiewanie hymnu narodowego.  O godzinie 12.00 „Morsy Dywity” zapraszają na wspólną kąpiel.

UCZESTNICTWO:

Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, jeśli posiadają pisemną zgodę rodziców. Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Uczestnik musi dokonać osobistej rejestracji w biurze zawodów. Trasa jest otwarta od godz. 11.30 do 13.30                       i każdy może dołączyć w dowolnym momencie, samodzielnie lub w gronie znajomych pokonać wyznaczoną trasę własnym tempem biegnąc lub maszerując. Szczególnie zachęcamy rodziców z dziećmi do aktywnego wypoczynku i uczczenia Święta Niepodległości. Mile widziane stroje biało czerwone.

NAGRODY:

Pierwszych 450 uczestników na mecie biegu, którzy zarejestrowali się w Biurze Zawodów, otrzyma nagrodę rzeczową (pamiątkowy medal).

POSTANOWIENIE KOŃCOWE:

Organizator korzysta z ubezpieczenia NNW do 5 tys. zł, uczestnicy przyjeżdżają we własnym zakresie. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator. Przewidziany jest również poczęstunek dla uczestników biegu oraz ciepła herbata.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Bezpieczeństwa Transportu Zbiorowego i Sportu Urzędu Gminy Dywity ul. Olsztyńska 32 11-001 Dywity– osoba odpowiedzialna Karolina Krajewska oraz Julian Wojgieniec tel. 89 524 76 63 lub 512441650.