Regulamin „100 kilometrów na 100 – lecie Odzyskania Niepodległości”

REGULAMIN

„100 kilometrów na 100 – lecie Odzyskania Niepodległości”

  1. Bieg ma charakter otwarty,
  2. Uczestników biegu obowiązuje regulamin,
  3. Uczestnicy niepełnoletni startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
  4. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w biegu oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność,
  5. Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy,

6.Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

  1. Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej,
  2. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.