Regulamin stołówki szkolnej

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Marii Zientary – Malewskiej
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Dywitach z dnia 21 sierpnia  2020 r.

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Prowadzonej przez Szkołę Podstawową
im. Marii Zientary – Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stołówka zapewnia wydawanie posiłku w formie obiadu dla uczniów szkół, przedszkoli oraz ich pracowników. 
 2. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników szkoły, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP. 

 

UPRAWNIENI  DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

§2

 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z posiłków są:
 1. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary – Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach,
 2. uczniowie Szkoły Podstawowej w Spręcowie,
 3. wychowankowie Przedszkola Samorządowego 1 oraz  Przedszkola Samorządowego 2,
 4. pracownicy szkół gminnych i przedszkoli.
 5. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub których dożywianie finansuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§3

 1. Zapisy na obiady dla uczniów i dzieci przedszkolnych  odbywają się w szkole, przedszkolu  na początku lub
  w trakcie trwania roku szkolnego.
 2. Wydawanie obiadu następuje od pierwszego dnia każdego miesiąca po zgłoszeniu. 
 3. Szkoła/przedszkole  zobowiązane jest:
 1. na początku roku szkolnego przekazać informację o liczbie uczniów zapisanych na obiady;
 2. informować na bieżąco pracowników kuchni o zgłoszonych nieobecnościach uczniów (liczba obiadów i dni), do godziny 8:30  na dzień następny;
 3. niezwłocznie informować o zmianach w trakcie roku szkolnego (zapisanie lub rezygnacja z obiadu).
 4. Nauczyciel, opiekun organizujący wyjście zobowiązany jest do powiadomienia  pracowników kuchni
  o planowanych zmianach skorzystania z obiadu przez uczniów.

§4

 1. Aktualny jadłospis umieszczany jest na tablicy ogłoszeń.
 2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu
  w danym dniu.


ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI

§5

 1. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
 2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub których dożywianie finansuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§6

 1. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Opłata za obiad dla uczniów kalkulowana jest wyłącznie w oparciu o koszt produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
 3. Opłata za obiad dla pracowników kalkulowana jest w oparciu o rzeczywisty koszt przygotowania posiłku, uwzględniający również koszt wynagrodzenia pracowników kuchni i koszt utrzymania kuchni.
 4. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

§7

 1. Opłaty za posiłki są naliczane przez szkołę,  przedszkole  i rozliczane zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Opłaty za posiłki dokonywane są przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez szkołę. Płatności dokonywane są z góry do 28 dnia każdego miesiąca na miesiąc następny. 
 3. Szkoła, przedszkola zobowiązane są do kontroli dokonywania wpłat przez rodziców
  i zgłaszać pracownikom kuchni uczniów, którzy nie mają dokonanej opłaty.
 4. Opłaty za posiłki pracowników dokonywane są w tych samych terminach.
 5. pracownicy dokonują dwóch odrębnych przelewów, jeden opłata za obiad („wsad do kotła”), a drugi opłata za przygotowanie posiłku.

§8

 1. Posiłki uczniowie otrzymują  na podstawie posiadanych kart magnetycznych.  
 2. Odbiór kart magnetycznych następuje przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia.
 3.  Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne, wydanie duplikatu karty jest odpłatne – koszt 10,00 zł (dziesięć złotych). Odpłatności za kartę obiadową należy dokonać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez szkołę.

§9

  1. Zwrot poniesionych kosztów za obiady w przypadku nieobecności ucznia może nastąpić, jeżeli nieobecność ucznia wynosi co najmniej jeden dzień lub dłużej i jest naliczana od dnia następnego, po dniu, w którym przekazano informację o nieobecności. 

 

 • Nieobecność musi być zgłoszona w szkole do godziny 8:30.

 

 1. Niezgłoszona nieobecność nie podlega zwrotowi kosztów.
 2. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia na obiedzie posiłek zostanie dla niego przygotowany
  i może być odebrany przez osobę posiadającą karnet obiadowy na wynos.
 3. Obiad na wynos będzie wydawany do pojemników przyniesionych przez osobę odbierającą posiłek,
  w godzinach wydawania posiłków na stołówce szkolnej (od 11:00  do13:30)
 4. Wysokość miesięcznej opłaty bez odpisów będzie umieszczana do wiadomości na drzwiach stołówki. 
 5. Tylko zgłoszone nieobecności skutkują pomniejszeniem należności w kolejnym miesiącu. Pomniejszenie należności za zgłoszony odpis zostaje naliczony tylko i wyłącznie przez pracownika szkoły.
 6. O wysokości opłaty po odpisach rodzice będą informowani zgodnie z zasadami ustalonymi przez dyrektorów szkół w swoich placówkach.
 7. Całkowitą rezygnację z usług stołówki należy zgłosić z siedmiodniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej ze skutkiem na koniec miesiąca. 
 8. W przypadku braku pisemnej rezygnacji, rodzic/opiekun, pracownik zobowiązany jest opłacić obiad na kolejny miesiąc. 

§10

 1. Rodzice/opiekunowie prawni na swój wniosek mogą ubiegać się o zwolnienie  w części lub w całości opłaty za wyżywienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dywitach, na podstawie odrębnych przepisów.

 

WYDAWANIE POSIŁKÓW

§11

 1. Stołówka zapewnia posiłki dla: 
  1. Przedszkole Samorządowe nr 1 Przedszkole Samorządowe nr 2 
 • śniadanie 
 • II śniadanie 
 • obiad 
 • podwieczorek 
 1. SP Spręcowo, SP Dywity, pracownicy szkół gminnych i przedszkoli 
 • obiad (zupa, II danie, napój: kompot, woda)  

§12

 1. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy kuchni. 
 2. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektorów szkół. 
 3. Istnieje możliwość wydawania posiłków uczniom pozostającym pod opieką szkoły/ przedszkola w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, po uprzednim zgłoszeniu przez szkołę/ przedszkole .
 4. Posiłki w stołówce wydawane są w godzinach: 10.30 – 14.00.  
 5. Uczniowie oraz pracownicy szkoły spożywają posiłki na stołówce.
 6. Kuchnia nie przewiduje sprzedaży dodatkowych obiadów dla pracowników na wynos.

 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

§13

Za bezpieczeństwo uczniów na stołówce odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur w czasie przerw obiadowych.

§14

 1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

 

 • po przyjściu do stołówki należy ustawić się w kolejce do okienka, gdzie wydawany jest posiłek po okazaniu karnetu na dany dzień;
 • po odebraniu posiłku z okienka, każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój
  posiłek do stolika i spożywa go z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i kultury;

 

 1. po spożytym posiłku uczeń odnosi brudne naczynia do okienka „Odnoszenie naczyń” i opuszcza stołówkę;
 2. w przypadku zauważenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu pozostałych osób przebywających w stołówce lub zauważeniu niszczenia mienia przez innych uczniów należy natychmiast powiadomić o tym fakcie dyżurującego nauczyciela lub pracownika kuchni. 
 1. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek i nauczyciele dyżurujący.
 2. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2020 r.