Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dywitach – informacje

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dywitach

 Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Podstawą działania stowarzyszenia są przepisy  Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2015, poz. 1923) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

 

 Cele i środki działania

Celem stowarzyszenia jest wspieranie na płaszczyźnie edukacyjnej, wychowawczej i rozwojowej  dzieci i młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej im. Marii Zientary Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach.

Działalność na rzecz ochrony i zachowania przyrody oraz  dziedzictwa historyczno- kulturowego regionu.

Działalność na rzecz promowania i rozpowszechniania rekreacji, sportu i zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Promocja działalności edukacyjnej i wychowawczej realizowanej w Szkole Podstawowej im. Marii Zientary- Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach

 

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

  1. Organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
  2. Organizację i finansowanie wycieczek i wypoczynku dla dzieci,
  3. Organizowanie prelekcji, kursów, szkoleń, konferencji, konkursów, wystaw,
  4. Organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych, kulturalnych,
  5. Upowszechnianie sportu i turystyki, zdrowego stylu życia
  6. Wspieranie inicjatyw w zakresie realizacji przedsięwzięć służących rozwiązywaniu problemów społecznych,
  7. Zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych.
  8. Przyznawanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
  9. Inne działania realizujące cele statutowe Stowarzyszenia

 

Gorąco zachęcamy wszystkich chętnych do włączenia się w nasze działania.

Adres  email stowarzyszenie.spdywity@gmail.com

 

Numer konta bankowego 46 1140 2004 0000 3102 8040 2333