Konkurs matematyczno-plastyczny „Uśmiechnięte rozmaitości matematyczne”

 1. Organizatorem konkursu „Uśmiechnięte rozmaitości matematyczne” jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 6-8 oraz szkół ponadpodstawowych.

 3. Przedmiotem konkursu jest szeroko pojęty humor i satyra o tematyce matematycznej.

 4. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej i graficznej (wyłączając formy przestrzenne), także komiksu. Rozmiar pracy nie może przekraczać formatu A2.

 5. Każdy uczestnik może dostarczyć dowolną liczbę prac.

 6. W konkursie mogą brać udział tylko prace autorskie, to znaczy takie na które pomysł nie został zapożyczony z innych źródeł, np. podręcznika matematyki.

 7. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić (oddzielnie do każdej zgłaszanej pracy) elektronicznie formularz zgłoszeniowy  oraz przesłać na adres organizatora prace plastyczne wraz z wydrukowanymi i podpisanymi oświadczeniami (oddzielnie do każdej pracy).

 8. Każdą z nadsyłanych pocztą prac należy opatrzyć na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz ewentualnym tytułem. Dodatkowo do każdej pracy należy dołączyć wydrukowane i podpisane oświadczenie.

 9. Prace należy wysyłać do dnia 18.04.2021r. (włącznie) na adres:
  Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”
  Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska 45A
  Białystok 15-351
  z dopiskiem „Uśmiechnięte rozmaitości matematyczne”
  (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres do pokoju 135 (I piętro, budynek Wydziału Informatyki PB).


 10. Prace oceniać będzie 5-osobowe Jury Konkursowe złożone z pracowników Centrum, a także publiczność złożona z osób zarejestrowanych na stronie internetowej signum.pb.edu.pl. Przy czym głosy Jury liczone będą z wagą 0,75, zaś głosy publiczności z wagą 0,25.

 11. Jury oceni prace w dwóch kategoriach wiekowych:
  I. szkoła podstawowa,
  II. szkoła ponadpodstawowa.


 12. Przy ocenianiu Jury Konkursowe będzie brać pod uwagę estetykę, pomysłowość, oryginalność, czytelność i zawarty w pracy humor oraz czy praca wywołuje uśmiech na twarzy członków Jury, czyli czy można ją zaliczyć do grupy „prac uśmiechniętych”.

 13. Konkurs zakończy się wyłonieniem laureatów. Nagrody zostaną przesłane pocztą.

 14. Lista laureatów oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane do dnia 13.05.2021 r. na stronie internetowej konkursu https://signum.pb.edu.pl/usmiech.

 15. Wszystkie nadesłane prace plastyczne zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu https://signum.pb.edu.pl/usmiech.

 16. Wszystkie prace nadesłane na konkurs stają się własnością Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”, które może je wykorzystać w swoich publikacjach i wydawnictwach.

 17. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.