Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spdywity.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2004-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2008-10-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • brak możliwości zmiany kontrastu
  • brak możliwości powiększenia liter
  • brak mapa strony

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację  sporządzono dnia 22-09-2020 r. (aktualizacja dnia 28-03-2024 r.)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Michał Karwowski
e-mail: m.karwowski@zsdywity.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły:  sekretariat@zsdywity.pl
telefon: 89 512 01 26
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła mieści się w 1 budynku, jednak składa się z 4 brył. W 1 bryle jest winda dla niepełnosprawnych, dostosowane toalety i wejście do tej bryły z podjazdem. W 2 bryle (blok sportowy) jest wjazd dla niepełnosprawnych oraz sanitariaty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z wejścia na salę gimnastyczną jest możliwość poruszania się po całym parterze.
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Spółdzielczej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek posiada 1 windę w nowej części bez dostępu do wszystkich pomieszczeń.

w bloku sportowym i nowej bryle mamy toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – w jednej części szkoły.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.