Regulamin stołówki

Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1

w Dywitacvh

z dnia 31 lipca 2018r.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Prowadzonej przez Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dywitach

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stołówka zapewnia wydawanie posiłku w formie obiadu dla uczniów szkół                                                 i pracowników.
 2. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników przedszkola, zgodnie                          z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.

 

UPRAWNIENI  DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

§2

 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z posiłków są:
 1. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zientary – Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach,
 2. uczniowie Szkoły Podstawowej w Spręcowie,
 3. pracownicy szkół.
 1. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których dożywianie finansuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§3

 1. Zapisy na obiady dla uczniów odbywają się w szkole na początku lub w trakcie roku szkolnego.
 2. Wydawanie obiadu następuje od dnia następnego po zgłoszeniu przez szkołę.
 3. Szkoła zobowiązana jest:
 1. na początku roku szkolnego przekazać informację o liczbie uczniów zapisanych                 na obiady;
 2. informować na bieżąco pracowników kuchni o zgłoszonych nieobecnościach uczniów (liczba obiadów i dni), do godziny 10.00 w dniu zgłoszenia;
 3. niezwłocznie informować o zmianach w trakcie roku szkolnego (zapisanie                         lub rezygnacja z obiadu).
 1. Nauczyciel organizujący wyjście zobowiązany jest do powiadomienia pracowników kuchni               o planowanych zmianach skorzystania z obiadu przez uczniów.

§4

 1. Aktualny jadłospis umieszczany jest na tablicy ogłoszeń.
 2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu
  w danym dniu.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI

§5

 1. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
 2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których dożywianie finansuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§6

 1. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Opłata za obiad dla uczniów kalkulowana jest wyłącznie w oparciu o koszt produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
 3. Opłata za obiad dla pracowników kalkulowana jest w oparciu o rzeczywisty koszt przygotowania posiłku, uwzględniający również koszt wynagrodzenia pracowników kuchni i koszt utrzymania kuchni.
 4. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki                                                           z miesięcznym wyprzedzeniem.

§7

 1. Opłaty za posiłki są naliczane przez szkołę i rozliczane zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Opłaty za posiłki dokonywane są przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez szkołę do 5 dnia każdego miesiąca.
 3. Szkoła zobowiązana jest kontrolować dokonywanie wpłat przez rodziców i zgłaszać pracownikom kuchni uczniów, którzy nie mają dokonanej opłaty.

§8

 1. Posiłki uczniowie otrzymują  na podstawie karnetu obiadowego.
 2. Karnety obiadowe będą przekazywane szkole zgodnie z liczbą zgłoszonych obiadów.
 3. Karnety obiadowe uczniom, których obiady są finansowane na podstawie decyzji GOPS będą wydawane za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

§9

  1. Zwrot poniesionych kosztów za obiady w przypadku nieobecności ucznia może nastąpić, jeżeli nieobecność ucznia wynosi co najmniej dwa dni lub dłużej i jest naliczana od dnia następnego, po dniu, w którym przekazano informację o nieobecności.

 

 • Nieobecność musi być zgłoszona w szkole do godziny 9.00.

 

 1. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
 2. W przypadku nieobecności jednodniowej lub braku zgłoszenia nieobecności ucznia                  na obiedzie posiłek zostanie dla niego przygotowany i może być odebrany przez osobę posiadającą karnet obiadowy na wynos.
 3. Obiad na wynos będzie wydawany do pojemników przyniesionych przez osobę odbierającą posiłek, w godzinach wydawania posiłków na stołówce szkolnej (od 11.00  do14.00)
 4. Wysokość miesięcznej opłaty bez odpisów będzie umieszczana do wiadomości                         na stronach internetowych szkół i na drzwiach stołówki.
 5. O wysokości opłaty po odpisach rodzice będą informowani zgodnie z zasadami ustalonymi przez dyrektorów szkół w swoich placówkach.

§10

 1. Rodzice/opiekunowie prawni na swój wniosek mogą ubiegać się o zwolnienie  w części lub w całości opłaty za wyżywienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                                           w Dywitach, na podstawie odrębnych przepisów.

 

WYDAWANIE POSIŁKÓW

§11

 1. Stołówka zapewnia posiłki
 1. a) obiad (zupa, II danie, napój: kompot, woda)

§12

 1. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy kuchni.
 2. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie
  z harmonogramem ustalonym przez dyrektorów szkół.
 3. Istnieje możliwość wydawania posiłków uczniom pozostającym pod opieką szkoły
  w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, po uprzednim zgłoszeniu przez szkołę.
 4. Posiłki w stołówce wydawane są w godzinach: 11.00 – 14.00
 5. Uczniowie oraz pracownicy szkoły spożywają posiłki na stołówce.
 6. Kuchnia nie przewiduje sprzedaży dodatkowych obiadów dla pracowników na wynos.

 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

§13

 

Za bezpieczeństwo uczniów na stołówce odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur w czasie przerw obiadowych.

§14

 

 1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
 1. po przyjściu do stołówki należy ustawić się w kolejce do okienka, gdzie wydawany jest posiłek po oddaniu bonu na dany dzień;
 2. po odebraniu posiłku z okienka, każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój
  posiłek do stolika i spożywa go z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i kultury;
 3. po spożytym posiłku uczeń odnosi brudne naczynia do okienka „Odnoszenie naczyń”            i opuszcza stołówkę;
 4. w przypadku zauważenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu pozostałych osób przebywających w stołówce lub zauważeniu niszczenia mienia przez innych uczniów należy natychmiast powiadomić o tym fakcie dyżurującego nauczyciela                              lub pracownika kuchni.
 1. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek i nauczyciele dyżurujący.
 2. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.