REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KL. VII-

pod patronatem Stowarzyszenia Nasze Dzieci

 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nasze Dzieci przy Szkole Podstawowej w Dywitach.

 

Cele konkursu:

  1. Motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego oraz mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy.
  2. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.
  3. Zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie.
  4. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
  5. Wykrywanie uzdolnionej młodzieży.

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas siódmych, którzy rozpoczęli naukę języka niemieckiego w roku szkolnym 2017/2018, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

 

Do 09.02.2018r. szkoły deklarujące swoje uczestnictwo w konkursie przesyłają na  adres mailowy koordynatora konkursu w Dywitach: j.emilian@zsdywity.pl informacje o ilości uczniów biorących udział w konkursie.

 

Dnia 23 lutego 2018 roku uczniowie biorący udział w konkursie przystąpią do napisania testu. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej w Dywitach w sali – świetlica gimnazjalna o godzinie 10.30. Czas trwania testu 60 minut.

Udział w konkursie będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 3 części. Będą to: zadania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego, zadania leksykalno-gramatyczne obejmujące zakres materiału zawarty w podstawie programowej- poziom II.2/A1 dla szkół podstawowych oraz zadania sprawdzające wiedzę o krajach niemieckojęzycznych.

 

Test będzie obejmował następujące zagadnienia leksykalne i gramatyczne:

 

 Zagadnienia gramatyczne:

czasownik posiłkowy haben,  sein, zaimki dzierżawcze, liczby do 100, czasowniki regularne, nieregularne, czasownik modalny mőgen, rodzajniki określone i nieokreślone w mianowniku i bierniku, liczba mnoga rzeczowników, zaimki osobowe i dzierżawcze

Zagadnienia leksykalne:

  • człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, zainteresowania, formy pozdrowień)
  • życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, znajomi  i przyjaciele, formy spędzania czasu wolnego , praca- popularne zawody)
  • świat przyrody ( zwierzęta domowe)
  • edukacja ( przedmioty nauczania, przybory szkolne, system oceniania w szkole, dni tygodnia, kolory)
  • elementy wiedzy o krajach obszaru niemieckojęzycznego

 

Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikowanie wizerunku oraz danych osobowych uczestnika konkursu (imię i nazwisko) na stronie internetowej, facebooku szkoły lub w prasie lokalnej.

 

Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która uzyska największą liczbę punktów z testu. Dla laureatów 3 pierwszych miejsc przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Ogłoszenie wyników – informacja zostanie rozesłana do szkół drogą mailową. W mailu pojawi się również informacja odnośnie terminu uroczystego wręczenia nagród.

.

                                                                                  Koordynator konkursu

                                                                                       Joanna Emilian

                                                                                 adres e-mail: j.emilian@zsdywity.pl