Stopniowe wznowienie pracy szkół od 25 maja 2020

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2020 uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Również od tego dnia umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas VIII.
W dzienniku elektronicznym w module Ogłoszenia opublikowane zastały Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID -19 w trakcie
prowadzonych w szkole zajęć.
Dodatkowo szczegółowe informacje na temat organizacji zajęć na terenie szkoły zostaną przesłane przez wychowawców lub wicedyrektorów w indywidualnych Wiadomościach w dzienniku elektronicznym do
rodziców/prawnych opiekunów.