Regulamin Pracy Biblioteki Szkolnej

Nastąpiła zmiana w regulaminie pracy biblioteki szkolnej:

Rozdział V

     Obowiązki czytelników

 

  1. Czytelnicy korzystający z wypożyczalni zobowiązują się do przestrzegania ciszy
  2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki
  3. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
  4. Jednorazowo można wypożyczy 3 książki lub inne materiały biblioteczne, w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zmniejszyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
  5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
  6. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki bibliotekarz może okresowo wstrzymać wypożyczenia.
  7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest do zwrotu takiej samej lub innej pozycji – wskazanej przez bibliotekarza lub wniesienia opłaty na konto:

07 8857 0002 3011 0156 7999 0008

  Wysokość opłaty ustala się na podstawie dokumentu zakupu dotyczącego danej pozycji książkowej.

  1. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 30 dni przed końcem roku szkolnego.
  2. W przypadku braku zwrotu książek na czas, zostaną wyciągnięte wobec ucznia konsekwencje w postaci ujemnych punków z zachowania.

9. Absolwenci oraz uczniowie i pracownicy opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych pozycji książkowych i materiałów bibliotecznych, oraz podpisania listy potwierdzającej zwrot wszystkich książek i materiałów stanowiących własność szkoły. W przypadku uczniów, którzy nie zwrócą w terminie zaległych książek, taka informacja zostanie przekazana rodzicom oraz wychowawcy

 

Pełen regulamin biblioteki szkolnej:

Regulamin pracy biblioteki szkolnej