Rekrutacja do klasy 7 dwujęzycznej – zasady przeliczania punktów

Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej 2018/2019

Zasady przeliczania punktów

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych (maksymalnie 60 punktów)

2) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 10 punktów

3) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego – maksymalnie 30 punktów, przy czym za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 10 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 8 punktów;
c) dobrym – przyznaje się po 5 punktów;
d) dostatecznym – przyznaje się po 3 punkty;
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;