Konkurs na opowiadanie fantastycznonaukowe

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
NA OPOWIADANIE FANTASTYCZNONAUKOWE.
1. Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas III- VI.
2. Opis
Przedmiotem konkursu jest samodzielne napisanie niepublikowanego
nigdzie wcześniej opowiadania fantastycznonaukowego. Praca
powinna zawierać tytuł i liczyć nie więcej niż 600 słów. Uczniowie
przesyłają opowiadanie w wersji elektronicznej na jeden z podanych
adresów mailowych:
-u.derlacz@zsdywity.pl
-m.sarzala@zsdywity.pl
Jeden uczeń może przesłać tylko jedną pracę.
Pod opowiadaniem musi pojawić się:
– imię i nazwisko ucznia,
– klasa.
3. Kryteria oceny
Jury, oceniając prace, będzie brało pod uwagę:
– zgodność z tematem,
– oryginalny, ciekawy pomysł,
– bogactwo językowe
– właściwą kompozycję,
– poprawność językową,
– poprawność ortograficzną i interpunkcyjną.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
1. Klasy III i IV
2. KLasy V i VI
4. Terminy
Prace można przesyłać do 30 maja 2021 r.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz w
dzienniku elektronicznym 14 czerwca 2021 r.
5. Nagrody
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają punkty z
zachowania, a twórcy najlepszych prac uzyskają dodatkowe oceny z
j. polskiego.
Ponadto autorzy trzech najlepszych prac w obu kategoriach
wiekowych otrzymają nagrody.