Program WSDZ 2018/19

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

2018/2019r.

Szkoła Podstawowa
im. Marii Zientary-  Malewskiej
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Dywitach

Akty prawne

 • Ustawa- Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.,-Tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r. poz. 996
 • Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:
  17) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;
  18) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
  19) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
  20) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;
 • Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności:
  16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018 r. poz.1675).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania  z dnia 28 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 703.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591)

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia i wyboru zawodu.

Główny cel realizacji orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w szkole podstawowej

 

Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i pro aktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

 

Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i pro aktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.

 

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

Działania związane z doradztwem zawodowym i ich adresaci

Działania związane z doradztwem zawodowym w szkole podstawowej są kierowane do trzech grup adresatów:

 • uczniów,
 • rodziców,
 • nauczycieli,

Działania kierowane do uczniów:

 • udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;
 • prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych;
 • aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów np. poprzez udział w konkursach, przygotowywanie określonych zadań na zajęcia przedmiotowe, udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych;
 • prowadzenie kół zainteresowań;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy;
 • stwarzanie okazji do udziału w wydarzeniach takich jak np. targi edukacyjne;
 • informowanie o ofercie kształcenia w szkołach programowo wyższych;
 • umożliwienie udziału w spotkaniach z absolwentami szkoły (prezentacje ścieżek rozwoju edukacyjno-zawodowego);
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów;

 

 • organizowanie wycieczek zawodoznawczych;
 • umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej poprzez strony internetowe szkoły, tablice informacyjne;
 • organizowanie imprez o charakterze zawodoznawczym, np. konkursy;
 • udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-zasobów) ułatwiających samopoznanie, podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych;
 • prowadzenie projektów edukacyjnych tematycznie powiązanych z orientacją zawodową oraz doradztwem zawodowym.

Działania kierowane do rodziców:

 • organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkole;
 • prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów;
 • informowanie o targach edukacyjnych;
 • udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez:, stronę WWW szkoły, tablice informacyjne;

Działania kierowane do nauczycieli:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • pomoc w opracowaniu scenariuszy zajęć realizowanych podczas godzin wychowawczych.

 

Koordynatorem WSDZ na rok szkolny 2018/2019 jest mgr Marta Wiśniewska

 

Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym

W szkole podstawowej w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej), nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej, nauczyciel-bibliotekarz, specjaliści (m.in. pedagog, psycholog, doradca zawodowy).

Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań:

Dyrektor:

  • odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;
  • współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;
  • wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi;
  • zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

 

 • organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających na celu poprawę jakości pracy placówki w tym obszarze.

 

 

Doradca zawodowy:

 

 • określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia
  uczniów;
 • pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • prowadzi zajęcia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;
 • prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów;
 • systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, na działania związane z doradztwem zawodowym;
 • planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;
 • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia;
 • organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym;
 • współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym;
 • wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ;
 • gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z orientacją zawodową oraz doradztwem zawodowym;

współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Wychowawcy:

 • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;
 • włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;
 • realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych;
 • wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej;
 • współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci;
 • współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w
  zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

 

Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej):

 • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;
 • przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. zawodoznawczych;
 • prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe;
 • współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w za-kresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

 

Specjaliści:

 

 • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów;
 • współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;
 • włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);
 • współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w
  zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Formy, metody i techniki pracy doradczej adresowane do uczniów:

 • Badanie (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, kwestionariusz ankiety).
 • Zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji zawodowych.
 • Warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem.
 • Udostępnianie informacji o zawodach, szkołach.
 • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
 • Prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów.
 • Udzielanie indywidualnych porad uczniom.
 • Organizowanie wycieczek.

Metody w poradnictwie grupowym:

 • Aktywizujące problemowe – burza mózgów, dyskusja.
 • Metoda dramy – inscenizacje i odgrywanie ról.
 • Metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy).
 • Metody audiowizualne – filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne, prezentacje multimedialne.
 • Treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki.

Techniki-  plastyczne, wzmacniające myślenie krytyczne oraz strategiczne (np. analizę SWOT), kwestionariusze, wywiady, gry i zabawy.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia WSDZ :

  • Kształtowanie aktywności zawodowej uczniów

 

 • Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
 • Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.

 

 

Instytucje współpracujące  ze szkołą:

 

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 

 • OHP
 • Pracodawcy
 • Centra kształcenia praktycznego (CKP)
 • Urząd Pracy

 

  Ewaluacja

Ewaluacja jest niezbędna, aby działania doradcze na terenie szkoły były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów i ich rodziców.

Formy ewaluacji – rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami.

 


Harmonogram działań WSDZ kl. I i II i III rok szkolny 2018/2019

 

Działania Termin Metody i formy Osoby odpowiedzialne
Spotkanie z policjantem Październik pogadanka wychowawcy
Lubię to! Każdy ma swoje zainteresowania październik Zabawa grupowa, rozmowa, wypowiedzi z elementami prezentacji wychowawcy
Jak zmieścić dzień w słoiku? listopad Opowiadanie, zabawa dydaktyczna, pantomima, kalambury Doradca zawodowy, n-le świetlicy
Słodka matematyka grudzień rozmowa kierowana, praca w grupach, zabawa tematyczna, ekspresja plastyczna i ruchowa, zabawa naśladowcza. wychowawcy
Gala talentów- jesteśmy mistrzami styczeń Autoprezentacja, rozmowa, wywiad Doradca zawodowy, n-le świetlicy
Reporterskim okiem- wywiad z pracownikami szkoły Luty, marzeń Wywiad, rozmowa kierowana, giełda pomysłów Ewelina Jasińska
Po co się uczę? kwiecień Burza mózgów, mapa myśli, zabawa ruchowa Pedagog
Dzisiejszy Jaś – kim będzie jako Jan maj Rozmowa kierowana, pantomima, zabawa ruchowa wychowawcy
Moja mama wszystko potrafi maj Rozmowa kierowana, ekspresja plastyczna wychowawcy
Spotkania z przedstawicielami zawodów W ciągu roku szkolnego Wywiady, rozmowa kierowana Wychowawcy, doradca zawodowy
Wycieczki zawodoznawcze W ciągu roku szkolnego wycieczki Wychowawcy, doradca zawodowy
Wolontariat W ciągu roku szkolnego Praca w grupie, Joanna Żach

Harmonogram może ulec modyfikacji biorąc pod uwagę zapotrzebowania uczniów

Harmonogram działań WSDZ  kl. IV-VI rok szkolny 2018/2019

 

Działania Termin Metody i formy Osoby odpowiedzialne
Diagnoza -zapotrzebowania na działania doradcze Wrzesień Październik ankieta doradca zawodowy,
wychowawcy
Rozpoznanie zainteresowań uczniów

Ja to znaczy kto?

październik/ listopad Rozmowa, wypowiedzi z elementami prezentacji, praca plastyczna wychowawcy
Dzień kreatywnych pasjonatów listopad metoda projektu;

praca w grupach;

bank pomysłów;

plakat (mapa myśli).

wychowawcy
Nie tylko czas leczy rany – grupa zawodów medycznych. grudzień ćwiczenie w parach;

ćwiczenie grupowe;

rozmowa kierowana

wychowawcy
Spotkania z przedstawicielami zawodów (rodzice) styczeń rozmowa, wywiad Doradca zawodowy, wychowawcy
Zawodowy idol Luty, marzeń zabawa dydaktyczna;

rozmowa kierowana;

gra dydaktyczna;

dyskusja grupowa

nauczyciele przedmiotów
Jak się uczyć? I  semestr warsztaty Pedagog
Wyjścia do pobliskich firm i zakładów pracy W ciągu roku szkolnego wycieczki wychowawcy,
n-le, doradca zawodowy
Spotkanie z absolwentami szkoły kwiecień, maj pogadanka wychowawcy, doradca zawodowy
Konkurs – Moje pasje i zainteresowania W ciągu roku szkolnego Prezentacje, prace plastyczne Pedagodzy doradca zawodowy
Wolontariat W ciągu roku szkolnego Praca w grupie, Joanna Żach

 

Harmonogram może ulec modyfikacji biorąc pod uwagę zapotrzebowania uczniów

 

Harmonogram działań WSDZ klasy VII, VIII i Gimnazjum

Działania Termin Metody i formy Osoby odpowiedzialne
Diagnoza- zapotrzebowanie na działania doradcze Wrzesień/październik ankieta Doradca zawodowy
Wycieczki zawodoznawcze W ciągu roku szkolnego wycieczka Doradca zawodowy, wychowawcy
Wycieczki zawodoznawcze w ramach projektu Laboratorium- Mój profil W ciągu roku szkolnego wycieczka Doradca zawodowy, wychowawcy
Spotkania z przedstawicielami zawodów (rodzice i zaproszeni goście) W ciągu roku szkolnego Rozmowa, wywiad Doradca zawodowy, wychowawcy
Spotkanie z rodzicami (przedstawienie Programu WSDZ, systemu edukacji szkolnictwa ponadpodstawowego) Listopad Spotkanie, prezentacja multimedialna Doradca zawodowy, pedagog, psycholog
Spotkania z absolwentami szkoły Marzec/ Kwiecień Rozmowa Doradca zawodowy, wychowawcy
Realizacja zajęć dydaktycznych z Doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII
( po12h)
Wrzesień – Grudzień Praca w grupach, filmy, prezentacje multimedialne, ankiety, testy, gry Doradca zawodowy
Poradnictwo indywidualne W ciągu całego roku szkolnego Rozmowy, ankiety, testy Doradca zawodowy
Warsztaty dla klas gimnazjalnych (prowadzone przez pracowników OHP Olsztyn Październik, Styczeń Wykład, ankiety, testy Doradca zawodowy, pracownicy OHP- Olsztyn

Harmonogram może ulec modyfikacji biorąc pod uwagę zapotrzebowania uczniów